Daily Archives: 20/11/2015

Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

may scan

  1.  Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ lưu trữ từ năm 1962 đến năm 2012 Hoạt động hợp tác quốc tế của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thời kỳ đầu mới được hình thành là một trong những nhiệm vụ ...

Read More »