Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Mỹ Tho

Phông Văn phòng tỉnh Mỹ Tho

  • Số lượng tài liệu: 152 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1873 – 1935.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông tỉnh Mỹ Tho. Bộ mục lục phông Goucoch cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Mỹ Tho gồm 4 tiểu khu: Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn. Như vậy tiểu khu Mỹ Tho được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Ngày 09/02/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định v/v sáp nhập tỉnh Gò Công  vào tỉnh Mỹ Tho[4].

Ngày 29/2/1924, Toàn quyền Đồng Dương lại ra nghị định v/v tái lập tỉnh Gò Công, tách ra từ tỉnh Mỹ Tho [5].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Mỹ Tho do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Một phần tài liệu của phông đã được xác định nội dung cụ thể theo từng cặp, bó, phần còn lại chưa được sắp xếp, hệ thống. Tài liệu trong phông chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán. Nội dung chủ yếu gồm các vấn đề sau:

– Tài liệu về bầu cử Hội đồng tỉnh, các chánh tổng, phó tổng, hương chức.

– Sổ ghi biên bản, hồ sơ các cuộc họp Hội đồng tỉnh.

– Tài liệu về bầu cử thành viên Phòng Thương mại.

– Sáp nhập ranh giới các làng.

– Báo cáo tổng hợp, báo cáo quý về tình hình chính trị, kinh tế, quan thuế, y tế, hộ tịch của tỉnh.

– Báo cáo của các cai tổng, xã trưởng về tình hình thu thuế, làm xâu, hộ tịch, …

– Tài liệu về nhân sự người Âu và bản xứ.

– Sổ lưu công văn đi.

– Sổ lưu công văn đến.

– Sổ lưu điện tín đi.

– Sổ lưu trát.

– Sổ chuyển giao công văn.

– Sổ theo dõi xử phạt hành chính.

– Tài liệu về quân sự, an ninh, kiểm soát vũ khí, hộ tịch, phạm nhân vượt ngục, …

– Tài liệu về công nghiệp, công chánh, thương mại, đấu thầu, cầm đồ, …

– Sang nhượng đất đai, tài sản tại các làng; đấu thầu công điền, công thổ.

– Tài liệu về ngân sách, thuế vụ, …

– Kiểm kê tài sản, vật dụng.

– Bộ đinh, bộ thoàn của các làng trong tỉnh.

– Phiếu đặt hàng, khế ước cung cấp hàng hóa, vật dụng, …

– Tài liệu về kiểm soát súc vật (trâu, bò, ngựa)

– Tài liệu về văn hóa, giáo dục, y tế.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

[4] Nam Kỳ Hành chính tập san (Bulletin administratif de la Cochinchine) – 1913, trang 588 – 589

[5] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1924, trang 489

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *