Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Sa Đéc

Phông Văn phòng tỉnh Sa Đéc

  • Số lượng tài liệu: 20 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1882 – 1924.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.

I. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, tiểu khu Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu là Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc và Bến Tre. Như vậy tiểu khu Sa Đéc được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Ngày 09/02/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định v/v sát nhập tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long [4].

Ngày 29/2/1924, Toàn quyền Đồng Dương lại ra nghị định v/v tái lập các tỉnh Sa Đéc, tách ra từ tỉnh Vĩnh Long [5].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Sa Đéc do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu của phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Sổ lưu công văn đi, điện tín đi.

– Sổ đăng ký phiếu gửi công văn đi.

– Sổ ghi công văn đến, điện tín đến.

– Sổ đăng ký công văn đến.

– Sổ ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng tỉnh.

– Sổ ghi các đơn từ chuyển cho các Cai tổng và Phó tổng.

– Sổ kiểm soát lương bổng nhân viên.

– Sổ cùi giấy đi đường của nhân viên người Âu và bản xứ.

– Sổ kiểm soát ngoại kiều Á châu.

– Sổ theo dõi vũ khí.

– Sổ ghi chép các bản án.

– Sổ theo dõi phạm nhân.

– Sổ theo dõi kiểm kê tài sản, vật liệu.

– Bộ đinh, bộ thuyền, bộ sanh ý, … của các làng trong tỉnh.

– Sổ theo dõi thu, chi và các sổ sách kế toán khác.

 

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

[4] Nam Kỳ Hành chính tập san (Bulletin administratif de la Cochinchine) – 1913, trang 588 – 589

[5] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1924, trang 489

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *