Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

  • Số lượng tài liệu: 25 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1868 – 1923.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia tòan bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long cũ chia thành 3 tiểu khu là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Như vậy tiểu khu Vĩnh Long được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Ngày 09/02/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định v/v sáp nhập tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long [4].

Ngày 29/2/1924, Toàn quyền Đồng Dương lại ra nghị định v/v tái lập các tỉnh Sa Đéc, tách ra từ tỉnh Vĩnh Long [5].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Vĩnh Long do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu của chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Sổ lưu công văn đi, điện tín đi.

– Sổ lưu Trát của Văn phòng Đốc phủ sứ.

– Sổ đăng ký phiếu gửi công văn đi.

– Sổ ghi toàn văn thông tư đến.

– Sổ ghi công văn đến, điện tín đến.

– Sổ đăng ký công văn đến.

– Sổ ghi biên bản họp hàng tháng.

– Sổ kiểm soát các cai tổng, hương chức, thành viên Hội đồng tỉnh.

– Sổ kiểm soát lương bổng nhân viên.

– Sổ cùi giấy đi đường.

– Sổ kiểm soát ngoaị kiều Á châu.

– Sổ theo dõi vũ khí.

– Sổ theo dõi phạm nhân.

– Sổ theo dõi kiểm kê tài sản, vật liệu.

– Sổ theo dõi khế ước.

– Sổ thâu xuất của các làng trong tỉnh.

– Bộ đinh, bộ thuyền, bộ sanh ý, … của các làng trong tỉnh.

– Sổ theo dõi thu, chi và các sổ sách kế toán khác.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

[4] Nam kỳ Hành chính tập san – 1913, trang 588-589

[5] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1924, trang 489

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *