Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Công ty Bia và Nước đá Đông Dương (B.G.I)

Phông Công ty Bia và Nước đá Đông Dương (B.G.I)

  • Số lượng tài liệu: 913,1 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1927 – 1977.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Bình thường.
  • Công cụ tra cứu: Mục lục đánh máy. Tuy nhiên, do di chuyển tài liệu nhiều lần nên trật tự đã bị đảo lộn, hiện không thể phục vụ khai thác được.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Công ty Bia và Nước đá Đông Dương là công ty vô danh, được thành lập vào ngày 12/9/1927 [1].

Trụ sở của Công ty được đặt tại số 6 đường Paul Blanchy, Sài Gòn (hiện nay là đường Hai Bà Trưng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo Điều lệ năm 1958 của Công ty Bia và Nước đá Đông Dương thì Công ty có mục đích sau [2]:

– Sản xuất bia, nước uống có ga, nước đá và tất cả các sản phẩm tương tự.

– Bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, mua bán tất cả các các sản phẩm mà Công ty làm đại diện ở Đông Dương và vùng Viễn Đông.

– Tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động thương mại hay kỹ nghệ liên quan đến một trong các mục tiêu trên bằng cách vay vốn, mở tín dụng, hùn vốn, thành lập các công ty mới…

– Tất cả các hoạt động tài chánh, thương mại, kỹ nghệ, động sản và bất động sản liên quan trực tiếp hay gián tiếp với các mục tiêu trên.

Về tổ chức, Công ty có Hội đồng Quản trị, các ủy ban và các nhà quản lý. Chỉ đạo hoạt động của Công ty là Ban Tổng Giám đốc vùng Viễn Đông.

Công ty hoạt động tới năm 1977 [3].

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chưa được chỉnh lý, mới chỉ được xác định nội dung sơ bộ theo từng hộp. Nội dung chủ yếu là tài liệu hành chính, nhân viên, kế toán, …  Cụ thể như sau:

– Báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty.

– Hồ sơ Đại hội bất thường ngày 20/9/1955 v/v sửa đổi Điều lệ, chuyển trụ sở Công ty sang Pháp.

– Các tập lưu công văn đi của Công ty và các chi nhánh.

– Các tập lưu công văn đến.

– Tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty.

– Xây dựng, sửa chữa, mở rộng các nhà máy.

– Tài sản, nhà đất của Công ty.

– Bản vẽ kỹ thuật thiết bị máy móc.

– Báo cáo xuất, nhập, tồn kho hàng tháng.

– Biểu đồ bán hàng tại các thị trường Đông Dương.

– Nộp thuế, khấu trừ thuế.

– Quy trình sản xuất, đóng gói, thành phẩm.

– Chứng từ, sổ sách kế toán.

[1] Dương Trung Quốc: Việt nam – Những sự kiện lịch sử – Tập 2, NXB Giáo dục – 2001, trang 132

[2] Điều lệ của Công ty Bia và Nước đá Đông Dương (Brasseries et Glacières de l’Indochine –  BGI) năm 1958

[3] Tài liệu phông Công ty Bia và Nước đá Đông Dương (Brasseries et Glacières de l’Indochine –  BGI)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *