Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Phủ Thủ tướng Quốc Gia Việt Nam

Phông Phủ Thủ tướng Quốc Gia Việt Nam

  • Số lượng tài liệu: 43 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1948-1955.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Bình thường.
  • Công cụ tra cứu: Mục lục, Cơ sở dữ liệu .
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Với Chỉ Dụ số 1 ngày 3 tháng 5 năm 1948, Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam được thành lập[1]. Tổ chức và điều hành của Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam được ấn định bởi Dụ số 2 ngày 23 tháng 5 năm 1948[2].

Sắc lệnh số 40-SG ngày 28 tháng 7 năm 1948 của Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam ấn định tổ chức của các nha, sở thuộc Phủ Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam[3]. Theo Sắc lệnh này, tổ chức của các nha, sở Phủ Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam gồm có:

– Ty Giám đốc Văn phòng

– Văn phòng Tổng Thư ký.

Ty Giám đốc Văn phòng đặt dưới quyền của một viên Đổng lý Văn phòng, nếu cần được một viên Phó Đổng lý trợ giúp. Ngoài Văn phòng Bí thơ, Ty Giám đốc Văn phòng gồm có: Văn phòng; Võ phòng và Sở Chánh trị.

Văn phòng Tổng Thư ký đặt dưới quyền của một viên Tổng Thư ký, được một viên Chủ sự trợ giúp và gồm có: Văn phòng Pháp chế và Hành chánh Tổng quát; Văn phòng Công chức, Văn phòng Tổng vụ; Văn phòng Thơ ký.

Tổ chức các nha, sở của Phủ Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam được ấn định và sửa đổi bởi các Nghị định sau:

– Nghị định số 22-Cab/Prés ngày 20/6/1950 của Thủ tướng Chính phủ[4].

– Nghị định số 18-PTT/VP ngày 29/1/1954 của Thủ tướng Chính phủ[5].

– Nghị định số 64-PTT/VP ngày 15/6/1954 của Thủ tướng Chính phủ[6].

– Nghị định số 126-PTT/DL ngày 3/9/1954 của Thủ tướng Chính phủ[7].

– Nghị định số 154-PTT/VP/KT ngày 4/10/1954 của Thủ tướng Chính phủ[8].

– Nghị định số 166-PTT/VP ngày 26/11/1954 của Thủ tướng Chính phủ[9].

Ngày 23/10/1955, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để lập ra chính thể Việt Nam Cộng hòa và ngày 26/10/1955 lấy danh hiệu là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam chấm dứt hoạt động từ đây.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông bao gồm các vấn đề sau:

II.1. Tài liệu tổng hợp:

– Kế hoạch, chương trình hoạt động của các Chính phủ Quốc gia Việt Nam.

– Báo cáo hoạt động hàng tháng của các Nha, Sở thuộc Phủ Thủ tướng, các Bộ, Phủ Thủ hiến Nam Việt, Trung Việt, Bắc Việt.

– Tờ trình hàng tháng, hàng tuần của Phủ Thủ hiến Bác Việt về tình hình hành chánh, kinh tế, tài chánh và xã hội.

– Báo cáo về các cuộc kinh lý của các Tỉnh trưởng Nam Việt.

– Hồ sơ các cuộc họp Hội đồng Nội các.

II.2. Tài liệu về tổ chức, thi đua, khen thưởng:

– Tài liệu về tổ chức bộ máy của Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, các bộ, các Tòa Đại biểu, các tỉnh.

– Tài liệu về tổ chức nhân sự: tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, nâng ngạch, nâng lương, kỷ luật, miễn nhiệm, bãi chức, nghỉ phép của nhân viên người Việt và người Pháp.

– Tài liệu về việc tổ chức các kỳ thi tuyển nhân sự vào Hội đồng Liên hiệp Pháp.

– Tài liệu về việc hồi hương của nhân viên người Pháp.

– Tài liệu về việc thiết lập, ân thưởng huân, huy chương.

II.3. Hành chánh quản trị:

– Tập lưu Dụ, Sắc lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại.

– Tập lưu Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.

– Tập lưu công văn đi, công văn mật đi của Văn phòng Phủ Thủ tướng.

– Tập lưu công văn đi của Nha Tổng Thư ký Phủ Thủ tướng.

– Tập lưu công điện mật mã đi, công điện đi của Văn phòng Phủ Thủ tướng.

II.4. Quân sự:

– Tài liệu về an ninh quốc phòng.

– Hồ sơ các cuộc họp của Ủy ban Bình định Pháp – Việt

– Kế hoạnh đồn trú của quân đội Quốc gia Việt Nam.

– Tài liệu về quân dịch, đào tạo, huấn luyện quân nhân.

– Tài liệu về hoạt động của quân đội Nguyễn Trung Trực ở Long Xuyên.

– Các nhân vật và tướng lãnh Pháp, Mỹ … viếng thăm Việt Nam.

II.5. An ninh:

– Báo cáo hoạt động hàng tháng của Bộ Nội vụ.

– Bản tin hàng ngày của Nha Tổng Giám đốc Cảnh sát và An ninh Quốc gia, của TW Tình báo Cuộc, của Sở An ninh – Phủ Cao ủy Pháp tại Nam Việt.

– Tài liệu về trật tự trị an, an ninh địa phương, công sở.

– Tài liệu về cải huấn.

– Hội nghị Liên quốc về nhập cư.

II.6. Chính trị:

– Tài liệu về hoạt động của Việt Minh vùng Sài Gòn – Chợ Lớn.

– Tài liệu về các vụ ám sát, mưu sát Quốc trưởng và các nhân vật cao cấp.

– Truyền đơn của Việt cộng.

– Tài liệu về hoạt động của Thanh niên Bảo quốc Đoàn, Việt Nam Phục quốc hội, Việt Nam Quốc Dân đản, Đảng Đại Việt, Mặt trận Quốc gia Liên hiệp.

II.7. Tài liệu về tòa án, tư pháp, thanh tra.

II.8. Tài liệu về ngoại giao:

– Hồ sơ các phái đoàn các nước viếng thăm Việt Nam và các phái đoàn Việt Nam công du các nước.

– Tài liệu về trình ủy nhiệm thư.

– Hồ sơ các hội nghị quốc tế.

– Hồ sơ các Hội nghị Liên quốc về thương mại, quan thuế, tài chánh.

– Tài liệu về Hội nghị Pau.

– Tài liệu về việc Đô trưởng Sài Gòn – Chợ Lớn đi dự các Hội nghị Thị trưởng Á châu.

II.9. Tài liệu về kinh tế:

– Tài liệu về các hội nghị kinh tế quốc tế.

– Tài liệu về viện trợ kinh tế Mỹ cho Việt Nam.

– Hồ sơ phái đoàn kinh tế Mỹ thăm Hà Nội và vùng Hà Đông (Bắc Việt).

– Tài liệu về các cuộc kinh lý của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia.

II.10. Tài liệu về tài chánh:

– Tài liệu về thống kê tài chánh ở Đông Dương.

– Tài liệu về ngân sách quốc gia, ngân sách các bộ, các địa phương Bắc Việt, Trung Việt, Nam Việt.

– Tài liệu về kiểm kê tài sản, vật dụng của các cơ quan.

– Tài liệu về các quỹ ứng trước, quỹ đặc biệt cấp cho các bộ.

– Tài liệu về việc thanh toán tiền tu bổ công thự.

– Tài liệu về việc trợ cấp cho Bắc Việt để tổ chức Bảo chính Đoàn, trợ cấp cho thành phố Đà Lạt, cho Hội Phật giáo thế giới ở Hà Nội, trợ cấp cho dân hồi cư Bắc Việt…

– Tài liệu về việc đóng góp của Việt Nam vào chương trình trợ giúp người tị nạn Palestine.

– Đơn xin bồi thường chiến tranh.

– Tài sản thừa kế của các cá nhân ngoại quốc ở Việt Nam.

– Tài liệu về việc thiết lập và sửa đổi giá ngạch các thứ thuế ở Hải Phòng, tăng thuế sát sinh ở Hà Nội.

– Tài liệu về thuế đảm phụ quốc phòng, thuế sát sinh, thuế lưu hành thuốc lá.

II.11. Tài liệu về thương mại:

– Báo cáo hoạt động của Bộ Thương mại và Kỹ nghệ.

– Tài liệu qui định chế độ thương mại và kỹ nghệ ở Việt Nam.

– Tài liệu về dự thảo Hiệp ước hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

– Tài liệu về xuất, nhập khẩu hàng hóa, tiếp tế trong nước.

II.12. Tài liệu về công kỹ nghệ:

– Tài liệu về các vấn đề công nghiệp.

– Tài liệu về kiến thiết: xây dựng trụ sở, nhà cửa, trường học, bệnh viện…

– Tài liệu về việc mua, bán, chuyển nhượng nhà, đất.

-Tài liệu về giao thông vận tải và bưu điện:

– Báo cáo hoạt động của Bộ Công chánh và Giao thông.

– Báo cáo về việc khai thác đường hàng không ở Việt Nam.

– Tài liệu về việc sửa chữa các quốc lộ.

– Tài liệu về việc đặt các bưu cục tại các tỉnh lỵ.

II.13. Tài liệu về nông – lâm – ngư nghiệp:

– Tài liệu về tình hình trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ lợi, đê điều, khí tượng thuỷ văn, lâm, ngư nghiệp.

II.14. Tài liệu về văn hóa thông tin, thể dục thể thao:

– Tài liệu về việc tổ chức các ngày lễ, tết.

– Tài liệu về việc tổ chức các giải thưởng văn học nghệ thuật.

– Tài liệu về việc xin xây cất đền thờ.

– Tài liệu về việc kiểm duyệt báo chí, ấn phẩm.

– Tài liệu về thể dục thể thao, về hoạt động của Hội Hướng đạo Việt Nam.

II.15. Tài liệu về giáo dục:

– Tài liệu về tình hình giáo dục, chính sách cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam ở Pháp và ngoại quốc.

– Tài liệu về việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam ở Pháp.

II.16. Tài liệu về y tế:

– Tài liệu về các hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

– Tài liệu về việc kiểm soát các hiệu thuốc, xin mở hiệu thuốc, dược phẩm.

II.17. Tài liệu về xã hội:

– Tài liệu về việc cứu trợ các nạn nhân bị hỏa hoạn, lũ lụt.

II.18. Tài liệu về đoàn thể:

– Quy chế các hiệp hội ở Bắc Việt.

– Hoạt động của các hội đoàn, Hội Nam Việt Tương tế ở Bắc Việt.

II.19. Tài liệu về lao động:

– Tài liệu về việc sửa đổi Bộ Luật Lao động.

– Tài liệu về việc Việt Nam tham dự các hội nghị quốc tế về lao động.

– Tài liệu về việc đình công của công nhân, thống kê nhân công ở Việt Nam.

II.20. Hoạt động riêng biệt của Thủ tướng và các nhân vật khác:

– Hồ sơ các cuộc kinh lý của Thủ tướng.

– Các cuộc phỏng vấn Thủ tướng của các ký giả ngoại quốc.

– Tài liệu về việc Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc với dân chúng ở Bắc Việt tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội.

– Các bài diễn văn của Thủ tướng.

– Các đơn xin yết kiến Thủ tướng.

[1] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[2] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[3] Journal officiel du Viet Nam, 1948, pages 51-53

[4] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[5] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[6] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[7] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[8] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

[9] Tài liệu phông Phủ Thủ tướng Quốc gia Việt Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *