Daily Archives: 24/05/2016

Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 84,5 mét. Thời gian tài liệu: 1949-4/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, bị mối, dính kết. Tài liệu hiện chưa được tu bổ. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ...

Read More »