Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

 • Số lượng tài liệu: 84,5 mét.
 • Thời gian tài liệu: 1949-4/8/1954.
 • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
 • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, bị mối, dính kết. Tài liệu hiện chưa được tu bổ.
 • Công cụ tra cứu: Không.
 1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Sau khi chính phủ Quốc gia thành lập, Quốc trưởng Bảo Đại đã ban hành các Dụ số 1, số 2 ngày 01/7/1949 quy định về “ Tổ chức và điều hành các cơ quan công quyền Việt Nam” , “ Tổ chức quy chế các công sở”[1]. Theo các Dụ này, nuớc Việt Nam được phân chia thành 3 phần : Bắc Việt, Trung Việt, Nam Việt và đứng đầu mỗi phần là một vị Thủ hiến. Như vậy, Phủ Thủ hiến Trung Việt đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Theo Dụ số 2 ngày 01/7/1949, Thủ hiến Trung Việt do Quốc trưởng bổ nhiệm có nhiệm vụ :

 • Đại diện Chính phủ tại địa phương.
 • Chỉ huy hành chánh tại địa phương.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Có ngân sách riêng và công sản riêng.

Ngay sau khi giữ chức Thủ hiến Trung Việt, ông Phan Văn Giáo đã ký Nghị định số 879/NĐ ngày16/8/1949 quy định tổ chức văn phòng , trong đó ông Thủ hiến có một thư ký giúp việc gọi là Thứ ủy khanh, Văn phòng Phủ Thủ hiến Trung Việt do Đổng lý Văn phòng và Đổng lý Sự vụ phụ trách, gồm có [2]:

 1. Đổng lý Văn phòng phụ trách: Phòng Bí thư, Phòng Công văn, Phòng Chính trị, Võ phòng, Phòng Thông tin Tuyên truyền và báo chí, Phòng Viên chức
 2. Đổng lý Sự vụ phụ trách: Phòng Nhất, Phòng Nhì, Phòng Ba.

* Ngoài Đổng lý Văn phòng và Đổng lý Sự vụ, tổ chức Văn phòng Phủ Thủ hiến còn có các Nha, Sở chức năng sau :

– Nha Giám đốc Tài chính .

– Nha Giám đốc Kinh tế .

– Nha Giám đốc Quốc gia Giáo dục và Thanh niên.

– Nha Giám đốc Y tế, Cứu tế, Xã hội và Lao động.

– Nha Giám đốc Công chánh.

Để hoàn thiện tổ chức của Văn phòng, ông Phan Văn Giáo đã ban hành Nghị định số 1683-NĐ ngày 05/11/1951 ấn định tổ chức mới gồm các phòng sau [3]:

– Phòng Chính trị Xã hội

– Phòng Nghiên cứu và Thanh tra

– Phòng Bí thư

– Phòng Kế toán

– Phòng Nội dịch

– Phòng Công văn và Chỉ dẫn

– Phòng Lưu trữ

– Phòng Đánh máy

– Phòng Mật

– Sở Nhân viên gồm: Phòng Nhất, Phòng Nhì, Phòng Ba.

Lúc này, Võ phòng Phủ Thủ Hiến đặt dưới quyền kiểm soát của ông Đổng lý Văn phòng và do Chánh Võ phòng điều khiển

Đến năm 1954, Dụ số 21 ngày 04/8/1954 đã bãi bỏ chức Thủ hiến và thay bằng Đại biểu Chánh phủ tại Trung Việt [4]. Như vậy, từ thời gian này trở đi, Phủ Thủ hiến Trung Việt được thay bằng Tòa Đại biểu Chánh phủ Trung Việt.

 1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Thành phần tài liệu chủ yếu trong phông bao gồm:

 • Báo cáo công tác của các Nha, Sở và các tỉnh ở Trung Việt.
 • Phúc trình, báo cáo công tác của các đoàn thể.
 • Tập lưu công văn, công điện, mật điện mật mã, điện tín.
 • Tập lưu biên bản họp của các Nha, Sở.
 • Tài liệu về việc Thủ tướng, Thủ hiến đi kinh lý.
 • Tài liệu về hội nghị, hội thảo.
 • Tài liệu về tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự: hồ sơ nhân viên, lương bổng, tuyển dụng, thi nhập, nâng ngạch…
 • Tài liệu về hoạt động của Việt Minh.
 • Hồ sơ về việc phóng thích các can cứu chánh trị.
 • Tài liệu về điều tra của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến tại tỉnh Phú Yên.
 • Tài liệu về hoạt động quân sự, chánh trị tại các tỉnh.
 • Tài liệu về các hoạt động của ngành nông – lâm – ngư nghiệp.
 • Tài liệu về khiếu tố, khiếu nại.
 • Tài liệu về văn hoá, giáo dục.
 • Tài liệu học tập.

[1] Công báo VNCH năm 1949, trang 3

[2] Hồ sơ 73/4 phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

[3] Hồ sơ 786/4 phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

[4] Hồ sơ 4144 phông Phủ Thủ tướng VNCH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *