Daily Archives: 25/05/2016

Phông Phủ Thủ hiến Nam Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 178 mét. Thời gian tài liệu:  9/1945 – 04/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »