Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Ủy ban Lãnh đạo quốc gia

Phông Ủy ban Lãnh đạo quốc gia

  • Số lượng tài liệu: 15 mét.
  • Thời gian tài liệu: 14/6/1965-31/10/1967.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số hiện bị rách, giòn và ố nhiều.
  • Công cụ tra cứu: Mục lục.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia được thành lập do Quyết định số 03-QLVNCH/QĐ ngày 14/6/1965 và được bổ túc bởi Quyết định số 6, 7 – QLVNCH/QĐ ngày 6/6/1966 do Hội đồng Quân lực VNCH ấn định[1].

Thành phần của UBLĐQG gồm:

– Chủ tịch: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu.

– Một tổng thư ký: Trung tướng Phan Xuân Chiểu.

– Một Ủy viên Điều khiển Hành pháp: Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ.

– 7 Ủy viên Quân nhân.

– 10 Ủy viên Dân sự.

Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia có nhiệm vụ hành xử chủ quyền và điều khiển mọi công việc quốc gia, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Quân lực về mọi quyết định của Uỷ ban[2].

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chủ yếu là tài liệu hành chính, nội dung về các vấn đề sau:

II.1. Tài liệu về Tổ chức – Hành chánh – Quản trị:

– Tài liệu về cơ cấu tổ chức và điều hành của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, các Bộ, Nha, sở TW và địa phương.

– Tài liệu về vấn đề bầu cử Quốc hội lập hiến, Hội đồng đô, tỉnh, thị.

– Tài liệu về các cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia.

– Tài liệu về Quốc huy, hiệu kỳ của VNCH.

– Tài liệu về nhân sự: Sắc lệnh, Nghị định về khen thưởng, tuyển dụng, điều động, lương bổng và hồ sơ cá nhân.

– Tài liệu về quản lý và sử dụng công ốc, công xa, vật dụng cơ quan …

– Tài liệu về công tác cải tổ hành chính.

– Tập lưu công văn, sự vụ lệnh.

II.2. Tài liệu về các hoạt động riêng biệt của Chủ tịch UBLĐQG:

– Tài liệu về các cuộc kinh lý, công du, các buổi yết kiến, tiếp tân của Trung tướng UBLĐQG.

– Tài liệu về các hoạt động ngoại giao.

– Tập lưu đơn, thư của các đoàn thể, cá nhân gởi Trung tướng.

– Tập lưu đơn từ khiếu nại, khiếu tố.

– Tập lưu điểm báo, tin tức.

II.3. Tài liệu về các mặt hoạt động quốc gia:

– Tài liệu về các hoạt động quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội.

– Tài liệu về  hoạt động tuyên truyền của các đoàn thể.

– Tài liệu về các dự thảo Hiến pháp, các Sắc luật, Sắc lệnh của UBLĐQG.

– Tài liệu về các chương trình, kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch quốc gia của các Bộ ngành.

– Các phiên họp của UBLĐQG.

[1] Hồ sơ số 1, Phông Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia

[2] Hiến pháp năm 1967, Chương IX, Điều 111

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *