Daily Archives: 16/08/2016

Phông Phủ Thủ tướng VNCH

khobq

Số lượng tài liệu: 32894 hồ sơ. Thời gian tài liệu :1954-1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy, bản đồ, ảnh). Tình trạng vật lý: Nhiều tài liệu bị ố, giòn, chữ mờ. Một phần tài liệu đã được tu bổ. Công cụ tra cứu: Mục lục, ...

Read More »

Tổ chức khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II trong đời sống xã hội

Phong Toa dam

Nguồn tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II Từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (dưới đây gọi là Trung tâm II) đã tổ chức thu gom tài liệu từ nhiều nơi trong các tỉnh, thành ...

Read More »