Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học / Lưu trữ VNCH- Góc nhìn từ lịch sử và lưu trữ học

Lưu trữ VNCH- Góc nhìn từ lịch sử và lưu trữ học

Công tác phát huy giá trị tài liệu phông Phủ Thủ tướng Việt Nam cộng hòa (1954-1975) tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

img370

CÔNG TÁC PHÁT HUY GIÁ TRỊ SỬ LIỆU PHÔNG PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM CỘNG HÒA (1954-1975) TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II Bùi Thượng Hải – Lương Thị Vân Ngày 21-7-1954, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết giữa chính ...

Read More »