Trang chủ / Văn bản QPPL

Văn bản QPPL

Chứa các văn bản về công tác VTLT

Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

thamluan

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; Tòa án ...

Read More »

Công văn số 1036/BTTTT-THH v/v Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành

PhanMemBanHang

Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành Để xem Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Kèm theo ...

Read More »

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

thamluan

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Nội dung chính của Hướng dẫn như sau: Phạm vi, đối ...

Read More »