Trang chủ / Văn bản QPPL / Công tác lưu trữ

Công tác lưu trữ

Chứa văn bản về công tác lưu trữ

Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

thamluan

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; Tòa án ...

Read More »