Trang chủ / Văn bản QPPL / Công tác văn thư

Công tác văn thư

Chứa văn bản về công tác văn thư

Công văn số 1036/BTTTT-THH v/v Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành

PhanMemBanHang

Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành Để xem Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Kèm theo ...

Read More »

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

thamluan

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Nội dung chính của Hướng dẫn như sau: Phạm vi, đối ...

Read More »