Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Án tín - Royal Seal
Con dấu, ẩn triện của nhà vua
Án túi hoặc ấn triện thực chất là một con dấu. Thời cổ đại, ấn tín mang ý nghĩa là bằng chứng của quyền lực chính trị của người mang ấn. Với mỗi chức quan, hay tướng quân đội, đều có ấn và người cầm ấn được coi là người có thực quyền trong tay. Không còn ấn, là không còn quyền. Viên quan nào bị tội phải bãi chức hay bị điều nhậm nơi khác, thì phải trải ỉại ấn cho triều đình.
Mỗi, ấn tín quy định quyền hạn theo lĩnh vực, quan văn có ấn riêng '.và quan võ cũng có ấn riêng. Vua trao quân sĩ cho một người dưới quyền mình có kèm theo ấn tướng quân và vị tướng này có tòàn quyền chỉ huy quân đội. Chừng nào ẩn còn trong tay vị tướng, thì vị tướng đó còn toàn quyền chì huy với đội quân dó, khi bị thu ấn, tức là không còn quyền chi huy. Trên nguyên tắc, quân sĩ luôn nghe theo người mang ấn.
Việc đùng ấn làm bằng chứng bổ nhiệm quan lại được thực hiện từ thời Đông Chu, gọi là ”tỷ” (ngọc tỷ). Ngọc tỷ có thể làm bằng kim loại hoặc bằng ngọc, gọi là quan ấn. Án của vua hoặc quan đóng lên văn thư gọi là ”tỷ thứ” - văn bản có đóng dấu triện.
Chức vụ, con người có thể thay đồi, nhưng ấn tin vẫn giữ nguyên. Het thời quan này là đến đời quan khác, nó chi thay đổi theo bước ngoặt của từng triều đại. Qua ẩn triện, người ta biết được luật pháp xưa rất nghiêm minh, rạch ròi. ”Quan nhỏ thì dấu nhỏ. Chu vi và trọng lượng của con dấu sẽ tỳ lệ thuận vói các vị quan có chức vụ lớn hơn”.
Cấp thấp nhất là dấu của thôn trường (lý trường), sau đó là hộ tịch ấn (xã trường), rồi đến chánh tổng, tri huyện. Mầu ẩn có hình vuông là ấn có giá trị cao ở thời phong kiến. Diện tích hình vuông càng lớn, trọng lượng càng nặng và chất liệu càng tính hoa, càng biểu hiện sức manh quyền lực của vị quan thời bấy giờ.
Riêng khái niệm ”tỳ” hoặc ”ngọc tỷ truyền quốc.” là ”ấn triện” hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố ừong lịch sử Trung Quốc.
”Ngọc tỷ” của hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chỉnh bản thân hoàng đế. Ngọc tỷ còn là được coi là ”Quốc bảo”, nên được cất giữ tòn trọng, truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cổ tư cách hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngòi, hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được ”Ngọc tỷ truyền quốc”.