Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản phim nhựa phản chiếu ánh sáng ngược so với hình ảnh được chụp về kỹ thuật của âm bản ảnh là chỗ đen trên phim, tương ứng với chỗ sẽ không được in trên tờ in (phần tử không in), còn-chỗ sáng trong trên phim, tương ứng với chỗ sẽ đuợc in lên tờ in (phần tử in).Trong công tác lưu trữ, khi thực hiện chụp ảnh bằng phim âm bàn, thì âm bản ảnh là bản gốc của tải liệu lưu trữ. Nhưng khi khai thác, sử dụng hoặc công bố tài liệu này, phải chuyển sang bản dương, gọi là ”dương bản phát hành”.