Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Những phim mà hình ảnh trên phim có độ sáng, tối và màu sắc ngược lại với đối tượng chụp ảnh, quay phim. Thí dụ : Đối tượng chụp ành và quay phim có màu đen, thì trên âm bản của phim đen tráng sẽ có màu trắng và ngược lại

Đối với ảnh, phim điện ảnh màu thì trên phim âm bản cò màu hỗ trợ với màu sắc thực tế của đối tượng chụp.

Thí dụ : Đối tượng là màu xanh da trời thì trên phim sẽ thấy màu đỏ, màu vàng thì thấy màu xanh đen...