Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Hình người, sự vật, phong cảnh thu được trong khoảng khắc bang công cụ quang học
Ảnh thu nhận được thông qua kỹ thuật chụp phim hoặc kỹ thuật số. Kỷ thuật chụp phim được phân ra hai loại: phim âm bản và phim dương bản.
Trong công tác lưu trử, ảnh là một trong các thành phần tài liệu (gọi là tải liệu ảnh) quan trọng thuộc Phông lưu trữ quốc gia. Tài liệu ảnh có ưu điểm hơn các tài liệu khác là thu nhận được nhanh trong khoảnh khắc và phản ánh trung thực các đối tượng được chụp. Nhưng tài liệu ánh lại cần đến các thuyết minh, chủ thích các hình ảnh được chụp, nếu không, tải liệu ảnh sẽ ít ý nghĩa hoặc bị hiểu sai lệch, nhất là ảnh lưu trử.
Trong công tác bảo quản tài liệu ảnh, cần phân ra các chế độ bảo quản khác nhau để kéo dài tuổi thọ của tài liệu ảnh:
- Bảo quản phim mầu,
- Bảo quàn phim đen trắng,
- Bảo quản ảnh anbum,
- Bảo quản ảnh kỹ thuật số.
Mồi tài liệu ảnh như vậy cần chế độ nhiệt độ, độ ẩm cụ thể.