Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Ảnh cỏ giả trị được lựa chọn để bảo quản trong kho lưu trữ Ảnh lưu trữ được lưu dưới các dạng ảnh anbum, ảnh dữ liệu điện tử, ảnh phim nhựa âm bản hoặc dương bản.Tùy theo các dạng ảnh khác nhau mà sử dụng các kỹ thuật và phương tiện bảo quản khác nhau Tài liệu lưu trữ ảnh là một trong các thành phần tải liệu quan trọng của Phông lưu trữ quốc gia.
Anh nghệ thuật - Art's image;Anh được tạo ra bằng nghệ thuật lạo hình với kỹ thuật nhiếp ảnh, phản ánh thục tế khách quan being hình ánh, với bo cục hợp lý và những đường nét, màu sắc, ánh sáng có tính nghệ thuật
Ảnh nghệ thuật phản ánh sự sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật, chửa đựng những giá trị về tư tường - thẩm mỹ, mang tính chất văn hóa, tác động đến cảm xúc, tư tưởng tinh cảm con người.
Ảnh nghệ thuật là những ảnh đẹp bời trình độ, tài năng, kỹ năng, kỹ xảo cao của con người tạo ra, vượt lên trên mức thông thường phổ biến.
Cần lưu ỷ rằng, ảnh nghệ thuật phải là ánh phản ánh trung thực đối tượng được chụp. Những ảnh như vậy mới có giá trị lưu trữ. Do vậy, trong công tác lưu trữ, không được sử dụng kỹ thuật số để thay đổi các ành lưu trên phương tiện diện tủ.