Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Xuất bản phẩm của ngành inTheo quy định của pháp luật, ấn phẩm là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài và được thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh trên các vật liệu, phương tiện kỹ thuật khác nhau.Trong các loại hình xuất bản phẩm, sách, báo là bộ phận cơ bản, phổ biến nhất và ra đời sớm nhất. Hiện nay, xuất bản phẩm còn thể hiện ở nhiều dạng khác: băng, đĩa, sách, báo điện tử...