Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bộ luật - Code
Tập hợp các quy phạm pháp luật theo hệ thong, thống nhất trong một văn bản quy phạm pháp luật của một ngành và được Quốc hội thông qua
Độ luật khác với ỉuật là:
Bộ luật là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh và tác động rộng rãi đến các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực hoạt động lớn của xã hội (ví dụ: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự...).
Còn Luật cũng là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, trình tự, thủ tục ban hành và hiệu lực giống Bộ luật, song phạm vi điều chỉnh các quan hệ xã hội hẹp hơn, chi trong một lĩnh vực hoạt động, một ngành (ví dụ: Luật đất đai, Luật thuế, Luật đầu tư nước ngoài, Luật xây dựng, Luật nhà ở...)