Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Mô tả tóm tắt những thông tin trong hồ sơ và ghi vào phiếu tin (biểu ghi) để nhập vào mảy tinh
Công việc của việc biên mục phiếu tin bao gồm:
- Nhận các phiếu tin đã được thiết kế sẵn theo yêu cầu của người thỉểt kế hệ thống cơ sở dữ liệu,
- Nhận những hồ sơ, tài liệu cần biên mục,
- Nghiên cứu, xem xét kỹ nội dung của từng hồ sơ, tài liệu và điền thông tin tóm tắt của hồ sơ vào các trường tương ứng (xem nội dung biểu ghi),
- Kiểm tra kết quả biên mục để sửa chữa phần đã biên mục trên biểu ghi,
- Sắp xếp hồ sơ trở lại trạng thái ban đầu.
Chú ý: Nếu phát hiện ra các sai sót của hồ sơ trong quá trình biên mục truyền thống thì ghi lại số, ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ và nội dung sai sót và báo lậi cho lãnh đạo cơ quan có tài liệu để chỉnh sửa.