Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Các hình thức được áp dụng để công bố tài liệu lưu trữ bằng cách xuất bản.  Xuất bản phẩm văn kiện được chia ra làm nhiều loại hình khác nhau. Căn cứ vào mục đích công bố tài liệu, người ta chia các xuất bản phẩm văn kiện thành ba loại hình cơ bản; xuất bản phẩm khoa học, xuất bản phẩm tuyên truyền và xuất bản phẩm giáo khoa. Căn cứ vào hình thức thì người ta chia xuất bản phẩm ra các loại cơ bản : xuất bản phẩm theo phông, xuất bản phẩm theo loại tài liệu, xuất hản một tập, xuất bản phẩm nhiều tập, tuyển tập, toàn tập, công bố từng tài liệu trên báo, tạp chí