Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Toàn bộ cơ sở vật chất và thiết bị (nhà kho chuyên dùng, máy móc, hóa chất, dụng cụ...) phục vụ cho việc bảo vệ an toàn và kéo dài tuổi thọ cùa tài liệu lưu trữ