Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cán bộ lưu trữ
Những người có trình độ nghiệp vụ lưu trữ nhất định, làm công tác chuyên môn trong các cơ quan lưu trữ