Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cán sự lưu trữ
Một chức danh của ngành lưu trữ được Nhà nước công nhận, dùng để chỉ những cán bộ có trình độ trung cấp nghiệp vụ chuyêm môn, làm các công việc có độ phức tạp trung bình tại các cơ quan quản lý công tác lưu trữ ở trung ương và địa phương