Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cán sự văn thư
Một chức danh của công tác văn thư được Nhà nước công nhận, dùng để chỉ những cán bộ có trình độ trung cấp về nghiệp vụ chuyên môn, làm nghiệp vụ văn thư có độ phức tạp trung bình