Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công báo
Xuất bản phẩm do một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành bao gồm tập hợp những vản bản pháp luật và pháp quy của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ .., ban hành theo từng số trong năm, để các cấp, các ngành làm tài liệu tra cứu