Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công bố học

Ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề lý luận và phương pháp của các hoạt động công bố. Công bố học liên qnan chặt chẽ với các ngành : ngôn ngữ học, sử liệu học, cổ vân tự học, văn bản học, lưu trữ học v.v...