Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Trình bày ngắn gọn những nội dung chủ yếu của các tài liệu đem công bố. Có hai hình thức công bố tóm tắt tài liệu :
  1. Tóm tắt nội dung chủ yếu tài liệu công bố dưới hình thức một doạn vản có kèm theo tiêu đề, số tra tìm của tài liệu đó.
  2. Tóm tất nội dung chủ yếu của một hoặc một số tài liệu cùng thể loại về một chủ đề được trình bày dưới hình thức bảng.