Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Toàn bộ những thành phàn bổ trợ do những người biên tập soạn ra để hướng dẫn độc giả sử dụng các tài liệu công bố được nhanh chòng, chính xác.

Thống thường, thành phần của công cụ tra cứu khoa học xuất bản phẩm tài liệu có : Lời nối đầu, các bản chú dẫn, các bản chú thích, thư mục tài liệu tham khảo và mục lục xuất bản phẩm...