Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Những phương tiện để thực hiện xác định giá trị được dễ dàng, chính xác nhằm lựa chọn được tài liệu có giá trị bổ sung vào lưu trữ và loại những tài liệu hết giá trị để hủy. Các loại công cụ xác định giá trị phổ biến hiện nay là danh mục hồ sơ có thời hạn bảo quản, bản thời hạn bảo quản tiêu biểu của chuyên ngành, danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu của một lưu trữ cố định, thành phần tài liệu cần thu thập vào một lưu trữ cố định, danh mục sự kiện lịch sử để xác định trọng điểm tài liệu, danh mục tài liệu được lưu trữ v.v...