Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công hàm
Văn bản ngoại giao của nước này gửi nước khác để bày tỏ một vấn đề nào đó