Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công tác phim mục
Nghiên cứu các phương pháp và nguyên tác biên mục phim điện ảnh trong các tàỉ liệu tra cứu, Biên mục phim được tiến hành theo kiểu giải thích, chuyên đề thời gian, thể loại ...Phim mục được thể hiện dưới dạng sách tra cứu, chỉ dẫn, tóm tắt