Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công tác văn thư

Một lĩnh vực hoạt động của bộ máy quản lý bao gồm việc xây dựng văn bản và tổ chức quản lý, giải quyết văn bản trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hộỉ, các đơn vị quân đội.