Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công văn đi
Khái niệm chỉ chung các văn bản, tài liệu do một cơ quan gửi đi