Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Công văn
Văn bản của các cơ quan ban hành để giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý. Trong các cơ quan Nhà nước có các loại công văn như : công văn đến, công văn đi, công văn nội bộ