Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cơ quan lưu trữ
Tên chung của các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý công tác lưu trữ, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác lưu trữ