Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tổ hợp các thông tin có liên quan với nhau trong một hệ thống, được tổ chức theo một nguyên tắc nhất định. Các thông tin của một cơ sở dữ liệu được phân loại, mã hóa, quản lý phục vụ cho yêu cầu sử dụng. Một cơ sở dữ liệu phải bảo đảm yêu cầu cập nhật và tra tìm tin một cách dễ dàng