Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cương lĩnh
Văn kiện trình bày những nguyên tắc, nhiệm vụ và mục tiêu hành động cơ bản của một đảng hoặc một tổ chức chính trị trong từng thời kỳ lịch sử nhất định