Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Châu bản
Văn bản thời kỳ phong kiến có lời phê bằng son của Vua.