Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Giải thích những sai sốt trong bản văn, những đặc điểm của nó; giải thích các chữ viết tắt, các thuật ngữ và các chữ viết bằng tiếng nước ngoài, hoặc làm rõ nghĩa các từ câu chưa được sử dụng phổ thông