Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tổ chức lại tài liệu theo một phương án phân loại khoa học, trong đó sửa chữa hoặc phục hồi những hồ sơ, những đơn vị bảo quản, làm các công cụ tra cứu, xác định giá trị tài liệu để tối ưu hóa khối lượng tài liệu đưa ra chỉnh lý. Yêu cầu của chỉnh lý tài liệu, ngoài việc tổ chức khoa học tài liệu để phục vụ mục đích sử dụng tài liệu, còn phải bảo đảm tôn trọng được sự hình thành tự nhiên của tài liệu, để phản ánh hoạt động của cơ quan có tài liệu