Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tờ mẫu in sản được xếp vào cuối mỗi đơn vị bảo quản trên đó ghi số lượng tờ, đặc điểm bên ngoài của các tờ tài liệu có trong đơn vị bảo quản, ngày tháng, họ tên và chữ ký của người lập đơn vị bảo quản đó.