Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản do cơ quan lưu trữ cấp để xác nhận một vấn đề được ghi trong tài liệu lưu trữ. Trong chứng thực lưu trữ phải ghi rõ xuất xứ của tài liệu