Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Chi thị

Văn bản của cơ quan lãnh đạo cấp trên trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng dùng để truyền đạt những chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý và chỉ đạo về tổ chức và công tác đối với các cơ quan, tổ chức cấp dưới nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định đã được thông qua. Chỉ thị không đưa ra chế độ quy định mới.