Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Một chức danh của ngành lưu trữ được Nhà nước công nhận dùng để chỉ những cán bộ lưu trữ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, làm nghiệp vụ có độ phức tạp cao tại các cơ quan quản lý công tác lưu trử ở trung ương và địa phương