Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Một chức danh của công tác văn thư được Nhà nước công nhận, dùng để chỉ những cán bộ cố trình độ nghiệp vụ chuyên môn từ đại học trở lên, làm nghiệp vụ văn thư có độ phức tạp cao