Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản sao tài liệu ghi âm, được làm ra bằng cách in tráng từ âm bản của tài liệu ghi âm qụang học